Funny Chutkula Joke Bhashan kala par bolte hue sikshak ne vidyarthiyon ko samjhaya – bhashan mein mukhmudraon ka bada mahatwa hai. Jaisa bhashan dena ho waise hi mukh mudra bhi honi chahiye. Udaharannarth agar swarg ke vishay mein bolo, toh mukh par tez laaoo, aankhon mein chamak paida karo aur agar narak ke vishay mein bhashan de rahe ho toh rozmaraa ke chehre se kaam chal jayega.
                        
                        
                                                                                                                       
                                        
        
                                                                                          

                          
                            
                                                                                                               
                 
                                                                                                             
                                   
                                                                                                 
                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                             
                                                                     
                                                               
Author:
Pradeep Kumar Garg.                                                                                                                                                                                                                              
Comments:

Type:
Joke in Hindi
Primary Category:
Jokes 
More Jokes Categories:
Hindi Jokes | Best 50 JokesPoor Jokes
 


thgghgf