Critical Joke Apne gaayan par samacharpatra mein katu samiksha padhkar gaayika ne samikshak ke ghar phone kiya: karyakram ke baad to aapne mujhse kaha tha ki main khubsoorat gaati hun, ab aapn ye sab kya chaap diya?
Samikshak ne turant kaha, shama karen, ,maine kaha tha ki aap khubsoorat gaayika hain, ye nahin kaha tha ki aap khubsoorat gaati hain..
                                                                                                      
                                                                                   
                
      
                        
                        
                                                                                                                       
                                        
        
                                                                                          

                          
                            
                                                                                                               
                 
                                                                                                             
                                   
                                                                                                 
                                                                                                   


                                                                                                                                                                                                               
Comments:

Type:
Joke in Hindi
Primary Category:
Jokes
More Jokes Categories:
Hindi Jokes | Best 50 JokesPoor Jokes
 


thgghgf